LATEST UPDATES

기가바이트, 암페어 기반 RTX3060 탑재 게이밍 노트북 G시리즈 런칭

   

 

 

°

   
   

ÆíÁýºδԿpÔ ¹®ÀÇÇϱâ

½ÎÀ̿ùµå °ø°¨ ±â»縵ũ Æ۰qâ ±â»系¿ë Æ۰qâ ÀÌ ±â»縦 ÇϳªÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ¹­¾î º¼ ¼ö Àֽ4´ϴÙ. Ãâ·µµ °¡´ÉÇմϴÙ.

Ȩ8¸·Îž8¸·Î

  Ȩ8¸·Îž8¸·Î

 
 


   


   

%%%%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button